Skip to content

Health Project Thokarpa

Hälsoprojektet i Thokarpa

Önskar du bidra till hälsoprojektet i Thokarpa kan du Swisha ditt bidrag.

Föreningen har öppnat ett swishkonto med nummer 1236335830 enbart för hälsoprojektet i Thokarpa och namnet som kommer upp är SNF hjälpverksamhet.

Publicerat 20160228

Direkt efter jordbävningen i april 2015 var det många som kontaktade föreningen och ville bidra till återuppbyggnaden i Nepal. Mycket av den akuta katastrofhjälpen skedde på lokal nivå eller via organisationer som redan fanns på plats och vi bestämde oss därför tidigt att satsa på något mera långsiktigt.

Utdelning av filtar efter jordbävningen.
Utdelning av filtar efter jordbävningen

Sverige Nepalföreningens ordförande Katak Malla hade redan tidigare kontakt med en läkare från Linköping, Malin Emgård, angående hälsoprojekt och på årsmötet i maj 2015 beslutade vi att försöka bygga upp en hälsocentral (Health Post) i Sindupalchowk som är ett av de områden som drabbades hårdast av jordbävningen. En Health Post kan beskrivas som en enklare variant av våra vårdcentraler där patienter från området kan få kontakt med läkare och annan sjukvårdspersonal och få hjälp med sina både akuta och kroniska besvär och åkommor. En Health Post är också ett sätt att nå ut bland befolkningen i avlägsna områden med hälsoutbildning och förebyggande hälsovård som mödravård tandvård och skolhälsovård.

Vi hade via Malin Emgård redan en möjlig samarbetspartner i Nepal, Katmandu Medical College (KMC), som skulle kunna stå för läkar- och sköterskebemanningen av denna Health Post och har i samråd med dem letat efter lämpliga byar för detta projekt. Det är viktigt att även byrådet tar aktiv del i projektet redan från början och tar eget ansvar för t.ex. underhåll av byggnaderna och bemanning med administrativ personal. Efter en Health Camp i området (se separat artikel Rapport från Helth Camp) valde vi att samarbeta med byn Thokarpa som ligger i bergen ungefär fyra timmars resa från Kathmandu.

Vi vill där bygga upp en hälsocentral med läkarbemanning två-tre dagar i veckan och bemanning av sjuksköterska och/eller health worker övriga dagar. På hälsocentralen, som har ett upptagningsområde på cirka 25 000 människor, skall det förutom kontinuerlig bemanning även finnas tillgång till mediciner för olika åkommor. Hälsocentralen skall bestå av mottagningsrum, laboratorium, ett rum för behandling av patienter och eventuellt övernattning, administrativa utrymmen samt ett mindre apotek. Vi utgår från att kostnaden för detta ligger mellan 250 000 och 300 000 svenska kronor och har i nu i slutet av februari 2015 samlat in knappt halva denna summa så vi är i stort behov av ytterligare gåvor till projektet, som vi hoppas kunna färdigställa före sommaren.
Lay out plan

Byggnationen skall till så stor del som möjligt ske med lokal arbetskraft och med lokalt material, för att kunskapen sedan skall kunna återanvändas vid återuppbyggnad av andra permanenta hus runt om i byn. De nya husen byggs betydligt mer jordbävningssäkra än de gamla så att de kan motstå nya jordskalv. Vi hoppas också på andra följdeffekter av projektet som att några av de fadderbarn som föreningen hjälpt till sjukvårdsutbildning kan erbjudas arbete och praktik på hälsocentralen och att arbete på hälsocentralen kan bli en del i det sjuksköterskeutbyte som pågår mellan Linköpings Universitet och KMC. VI tror också att ytterligare Health Camps med bland annat svenska läkare kommer att hållas i anslutning till byn och upptagningsområdet för dessa då kommer att bli mycket större och täcka in även mer avlägsna bergsbyar.

Bybor utanför provisoriska hus.
Bybor utanför provisoriska hus

En av anledningarna till att vi vill samarbeta med Thokarpa är att där finns ett väldigt aktivt byråd och att huvuddelen av befolkningen stannat kvar i byn trots att nästan alla hus blivit förstörda.

Byrådet sammanträder.
Byrådet sammanträder

I många andra områden har byborna övergett sina gamla hus och försöker i stället hitta nya liv i Kathmandudalen, men i Thokarpa stannar man kvar och försöker återuppbygga byn. Hälsosituationen i byn är ansträngd eftersom många bor i provisoriska hus eller tält där de försöker hålla värmen under vintern.

Planerad tomt för hälsocentralen.
Tomt för hälsocentralen

Thokarpa ligger också inom rimlig restid från Kathmandu så att patienter som kräver ytterligare vård och sjukhuspersonal relativt enkelt kan transporteras mellan Thokarpa och KMCs större sjukhus i Duwakot och Kathmandu. KMC kommer också att erbjuda ekonomisk rabatt om de skulle behöva göra någon typ av ingrepp eller större utredning på dessa sjukhus.
Text: Torbjörn Tingdal
Bilder: Thokarpas byråd