Skip to content

Health Posts

En stor tragedi har drabbat Nepal och ett stort antal människor har skadats eller förlorat sina hem. Efter de första månaderna när de utländska hjälpteamen har åkt tillbaka kommer det att finnas ett stort behov av sjukvård och återuppbyggnad. Som exempel kan nämnas att inom distriktet Sindhupalchowk har 62 av 68 hälsostationer (Health Posts, som är en enklare form av vårdcentral) raserats och hjälpbehovet är mycket stort.

Sverige-Nepalföreningen har i över tjugo år arbetat med bistånd och hjälp i Nepal, framför allt till barn och ungdomar. Vi arbetar med etablerade kontakter i Nepal och ger som löfte att 100 % av våra insamlade medel skall överföras dit. Detta gör vi genom frivilligt arbete och genom att finansiera de kostnader som ändå uppstår med våra medlemsavgifter.

I samband med jordbävningskatastrofen initierades ett samarbete med läkare i Linköping som deltagit i utbytesprogrammet mellan Hälsouniversitetet på Linköpings Universitet och Katmandu Medical College. Läkarstudenter och lärare från utbildningen från både Linköping och Kathmandu har haft en del av sin vidareutbildning förlagd till andra landet och det har lett till ett stort intresse för fortsatt samarbete och vidare utbildning. Redan innan jordbävningen planerade läkare från Linköping att tillsammans med Kathmandu Medical Collage delta i Health Camps i Nepal under hösten (innebär att läkare och sjuksköterskor åker ut på landsbygden och erbjuder konsultationer, behandlingar och läkemedel kostnadsfritt) och behovet av sådana insatser har nu ökat ytterligare efter jordbävningen.

En av dessa läkare, Malin Emgård, finns nu på plats i Kathmandu och arbetar med att utveckla samarbetet med Kathmandu Medical College och diskussioner har nu inletts om att gemensamt upprätta en Health Post i en av de mest drabbade regionerna, Sindhupalchowk. Katmandu Medical College planerar att utöka sin verksamhet på den nepalesiska landsbygden genom att utrusta och bemanna en Health Post i detta distrikt.

Vår plan är att i första läget tillsammans med Kathmandu Medical College förbereda och genomföra Health Camps i drabbade områden i Sindhupalchowk och därefter finansiera uppbyggnaden av en permanent Health Post i detta område som sedan skall bemannas av Kathmandu Medical College. Tanken är också att de sjuksköterskestudenter som är med i det redan pågående utbytesprogrammet skall erbjudas möjlighet att förlägga en del av sin utbildning till denna Health Post och på så sätt skaffa sig ytterligare sjukvårdserfarenheter från relativt primitiva förhållanden i utvecklingsländer. För medverkan vid återkommande Health Camps med denna Health Post som bas, planeras i första hand läkare och sjuksköterskor med anknytning till Universitetssjukhuset i Linköping, som del av en globalmedicinsk vidareutbildning.

Kathmandu Medical College är mycket positiva till att utöka samarbetet med Linköping och har uttryckt önskemål om att även detta skall innefattas i det övergripande avtalet mellan Hälsouniversitetet och Kathmandu Medical College. Projektet kommer inte att innebära någon finansiell belastning för Hälsouniversitetet utan uppbyggnaden av denna Health Post kommer att finansieras via Sverige Nepalföreningen och andra ideella organisationer. Bemanning och utrustning kommer att bekostas av Kathmandu Medical College.

Vi tror också att det finns ett behov av att gå vidare med insatser för rehabilitering och återanpassning i de anpassade områdena och vet att det finns intresse både bland sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt från socionomprogrammet i Norrköping att bidra med utbytesstudenter och erfarenheter för rehabilitering. Samarbetet kring Health Camps och uppbyggnaden av en Health Post kan utgöra grundstenarna för ett sådant fortsatt samarbete och vi önskar därför upprätta en förbindelse mellan Hälsouniversitetet och Kathmandu Medical College för att möjliggöra detta. Detta kan ske antingen i form av ett underavtal eller ett formellt tillkännagivande att Hälsouniversitetet alternativt Linköpings Universitet stöder dessa projekt.

Inom Hälsouniversitetet planer också för ett globalmedicinskt utbildningsprogram, någon som redan finns på flera andra medicinska fakulteter i Sverige. Samarbetet med Katmandu Medical College kan ge ett antal globalmedicinska forskningsuppslag med denna Health Post och kommande Health Camps som bas.